AAU logo

Dispensation

SIDST OPDATERET 1. OKTOBER 2018

Bemærk venligst, at School of Engineering and Science pr. 1. oktober 2018 er nedlagt pga. en organisationsændring i AAU. Dokumenterne på hjemmesiden vil ikke blive opdateret efter 1. oktober, men de vil være tilgængelige i en overgangsperiode.

 

Dispensationer er fritagelser fra de almindelige regler. Dispensation kan kun opnås, hvis der foreligger usædvanlige forhold (fx sygdom). 

En dispensationsansøgning skal indeholde:

  • Ansøgerens navn og CPR-nr.
  • En præcis angivelse af hvad der søges om
  • Begrundelse for eller årsag til, at det er nødvendigt at søge dispensation
  • En sandsynliggørelse af, at dispensationen kan afhjælpe problemet
  • Lægeerklæring eller anden dokumentation

Studienævnet må ikke give dispensation på grundlag af manglende studieegnethed (fx at prøven var svær, eller at den studerende ikke var ordentligt forberedt).

Når du har udfyldt formularen, trykker du "send", og blanketten sendes dermed til din student-mail. Herefter sender du blanketten videre til studienævnssekretæren via din student-mail. Når du sender en blanket fra din student-mail, behøver du ikke at skrive under - din student-mail er ligeså gældende som en underskrift.


Ansøgningsfrist

Send dispensationsansøgningen i god tid og senest 7 hverdage inden næste studienævnsmøde.


Nedenfor kan du læse uddybende om dispensationsansøgninger vedr. 4. prøveforsøg og førsteårsprøven:


Dispensation til 4. prøveforsøg

Studienævnet har mulighed for at dispensere, hvis der foreligger ’usædvanlige forhold’ Såfremt studienævnet ikke kan imødekomme en dispensationsansøgning om 4. eksamensforsøg, er den studerende afskåret fra at fortsætte på uddannelsen som følge af, at den studerende har opbrugt sine eksamensforsøg og udskrives dermed af Aalborg Universitet senest 14 dage efter, at afgørelsen er truffet.


Dispensation fra førsteårsprøven

Førstseårsprøven består af deltagelseskravet og beståelseskravet. Begge krav skal opfyldes, førend den studerende kan få lov at fortsætte på uddannelsen.

Deltagelseskravet: Inden udgangen af 1. studieår på diplomingeniør- og bacheloruddannelserne skal den studerende deltage, dvs. opnå en bedømmelse, i alle prøver.

Beståelseskravet: Den studerende skal bestå alle prøver på 1. og 2. semester før udgangen af 2. studieår efter studiestart.

Studienævnet kan dispensere, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.

Til studerende og ansatte