Reeksamen

Reeksamen

2. eksamensforsøg i kursusmoduler

Hvis du dumper til det 2. prøveforsøg i et kursus, skal du være opmærksom på følgende:

 • du har 3 forsøg til at bestå en prøve, jf. Eksamensbekendtgørelsen
 • hvis du dumper 3. gang kan studienævnet tillade yderligere forsøg, hvis der foreligge usædvanlige forhold
 • i vurderingen af om der foreligger usædvanlige forhold, kan spørgsmål om studieegnethed ikke indgå
 • hvis du får brug for yderligere eksamensforsøg og ikke opnår dispensation, udmeldes du af universitetet


Yderligere eksamensforsøg i kursusmoduler

Hvis kurset ikke bestås i tredje forsøg, indikeres et reelt og alvorligt problem, og der skal dokumenteres usædvanlige forhold (fx sygdom) for at opnå yderligere eksamensforsøg.

Ansøgning om yderligere eksamensforsøg kan bl.a. indeholde:

 • redegørelse for de forhold som medførte, at de første forsøg mislykkedes
 • redegørelse for hvordan disse forhold er ændret
 • studieplan samt redegørelse for evt. afvigelser herfra (studieplanen kan attesteres af den decentrale studievejleder, der også kan hjælpe med udformningen af ansøgningen)
 • argumentation for at eksamen vil blive bestået ved næste forsøg
 • dokumentation for at kurset er fulgt flere gange


Dumpet projekt

Studienævnets procedure i forbindelse med dumpet projekt

Hovedvejlederen fremsender en kort skriftlig redegørelse til den studerende med kopi til studienævnet.

Redegørelsen skal forklare, hvorfor den studerendes præstation ikke kunne anses for at kunne opfylde projektets mål, samt en begrundet indstilling, der angiver på hvilken af nedenstående måder, reeksamen skal foregå. Den studerende skal også have vejledning om hvilke forbedringer, der vil kunne føre til, at projektets mål kan blive opfyldt.

Redegørelsen skal udarbejdes senest 8 dage efter prøvens afholdelse jf. Eksamensordningen.

Efter modtagelsen af redegørelsen har den studerende en frist på en uge til at fremsende en udtalelse. Udtalelsen skal sendes direkte til studienævnet, gerne med kopi til hovedvejlederen. Det vil fremme sagsbehandlingen, hvis den studerende så hurtigt som muligt giver besked til studienævnet, hovedvejlederen samt studiesekretæren - især hvis den studerende ingen bemærkninger har til redegørelsen.

Hvis den studerende ikke sender nogen udtalelse, skal reeksamen foregå som beskrevet af hovedvejlederen.

Hvis den studerende fremsender udtalelse, træffer studienævnet beslutning om den måde, hvorpå reeksaminationen skal foregå, og meddeler beslutningen til den studerende, semestersekretæren og hovedvejlederen. Som udgangspunkt vil studienævnet følge vejleders indstilling ang. reeksamen.

Reeksamination i et projekt kan foregå på én af følgende måder:

 1. Den studerende bedømmes efter tilsvarende regler som ved den forudgående afholdelse af prøve på grundlag af den oprindelige projektrapport. (samme rapport)
 2. Den studerende afleverer - inden udløbet af en med hovedvejlederen aftalt tidsfrist - på ny en projektrapport der i forhold til den oprindelige rapport er revideret og/eller udbygget. Den studerende bedømmes efter tilsvarende regler som ved den forudgående afholdelse af prøve, men på basis af det nye projektgrundlag. (revideret/udbygget rapport)
 3. Den studerende bedømmes på baggrund af et nyt projekt. (ny rapport)

 

Læs mere om dispensationer